Jerry Liu

i 世代低頭族肩頸痛

今日講吓我地人類依家係智能產品嘅推動下我地已經成為-「i世代低頭族」喇~ 你唔好話你唔係,如果唔係你依家搵咩上網呀~ (more…)...


TRX – 全身阻力訓練

大家有無係公園見過有啲人攞住一抽黑黃色嘅野綁喺橫樑上面做training呢? 果抽野其實係叫“TRX” TRX - 全身阻力訓練 Total body Resistance eXercise (more…)...


「上交叉綜合症」:坐姿划船強化肌肉

今次又係講吓「上交叉綜合症」要鍛煉嘅肌肉喇,今次呢....應該係講到可以幫我地強化返中下斜方肌嘅划船喇,再配合埋胸肌嘅伸展,對改善圓肩(寒背)好有幫助架~ (more…)...


「上交叉綜合症」之伸展運動

上次講到“上交叉綜合症”由於中下斜方肌、深層頸屈肌過弱;而上斜方肌、胸大肌及肩胛提肌過強(過緊),所以頭部會出現前移、圓肩(寒背)等特徵。 今次我地就講吓點樣去伸展返過緊嘅肌肉先...... (more…)...


i-世代之上交叉綜合症

有朋友仔提議講吓一啲現代都市人時常面對電腦會出現嘅問題……當然唔係講緊網路速度同hang機問題XD,係身體徵狀...... (more…)...


膝關節結構與運動禁忌

平常做運動時都會見到好多朋友們做咗一啲傷害自己關節嘅動作,長期做呢類動作會對身體嘅骨骼排列很有影響的,今次就同大家分享吓我地膝關節嘅結構同運動禁忌吖…… 首先認識吓我地嘅膝關節 (Knee Joint)先,我地嘅膝關節係由股骨、髕骨(菠蘿蓋)、軟骨關節、半月板、脛骨組合而成。 (more…)...


什麼是體適能?

在剛報讀體適能課程時,有好多朋友都會問我一個問題 – “咩係適體能?”(其實佢地係想問咩係“體適能”) 跟著我就會講一句特定嘅slogan : 體適能 (Physical Fitness)即係 (more…)...


Sit Up 千祈咪亂做

前一陣子得閒睇吓一啲健身嘅forum,見到好多人都話如果要減肚腩就做sit up啦,大家有無發覺我由舊page到依家新page都無講過一啲sit up嘅topic,每次啲人問點強化腹部肌肉, (more…)...


BMI的二三事

上次講過GI值今次又講吓較多人認識嘅BMI 身高體重指數(Body Mass Index,又稱身體質量指數)吖~ 相信做不做運動的你都會對BMI有些少認識,佢係目前國際上常用去衡量人體肥瘦程度以及是否健康嘅一個標準。 (more…)...