20141213-01jerryliu

【體路專欄】我哋可以利用唔同嘅exercise、工具或唔同嘅角度去要練一組肌肉,而唔同嘅角度都會令到人體力學有影響,所以訓練嘅部份都唔一樣。

相信大家都有練開背,而其中引體上升同划船都可以訓練到我哋嘅背闊肌,咁呢兩種練背嘅鍛鍊係我哋好似扇咁大嘅背闊肌可以練到邊一part呢?

先講引體上升,引體上升係一個利用自身體重作負荷由上到下拉嘅動作,而向下拉呢個動作可以鍛鍊到我地背闊肌嘅上部、外緣同肩胛骨嘅一啲小肌肉群等,經過時間會可令我地個背睇起上嚟闊啲;而划船就係一個由前到後嘅動作,佢主要利用到背闊肌嘅中部同下部(仲有啲斜方肌同豎脊肌),如果想要一個厚實嘅背肌划船動作會比引體上升好啲,雖然引體上升同划船都係背闊肌嘅訓練,但係動作角度唔同所訓練出嚟嘅位置都會有啲唔同,所以如果大家想有個又厚有闊嘅背闊肌兩者到係要練㗎!

Comments